Tag: เครื่อง ปรับ ความชื้น

เครื่องปรับความชื้น ความสำคัญและเทคนิคการเลือกเครื่องปรับความชื้น ความสำคัญและเทคนิคการเลือก

0 Comments

เครื่องปรับความชื้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งมีหน้าที่ในการวัดและควบคุมความชื้นสภาพแวดล้อมบริเวณรอบq ปัจจุบันนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากอุณหภูมิรวมถึงความชื้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและยา โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงภาคการเกษตร การทำฟาร์มเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  ความชื้น นอกจากจะส่งผลเสียต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลผลิตทางภาคการเกษตรแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกัน เลือกเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างไร เทคนิคการเลือกต้องเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยให้คำนึงถึงปัจจัยดังนี้ ระบบการทำงานของเครื่อง เลือกเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดูจากระบบการทำงาน ซึ่งแต่ละเครื่องมีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน บางเครื่องควบคุมความร้อนได้ บางเครื่องควบคุมความเย็นได้แต่บางเครื่องก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งความร้อนและความเย็น[...]